Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Certe Revision AB, 556827-1067, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller av annat skäl vill komma i kontakt med oss, är du välkommen att
  • Ringa på 08 641 53 60
  • Maila på info@certe.se
  • Skicka brev till Certe Revision AB, Hornsbruksgatan 28, 117 34 Stockholm

Sekretess/tystnadsplikt

I utförandet av lagstadgad revision har vi som revisorer en lagstadgad tystnadsplikt enligt Revisorslag (2001:883) 26 § . Certe Revision tillämpar samma tystnadsplikt kring alla våra utförda tjänster. Samtliga anställda får i samband med anställningens start och sedan årligen en genomgång av kraven på tystnadsplikt och skriver samtidigt på ett intygande om att de förstått och avser följa dessa krav.

Kategorier av personuppgifter / Rättslig grund / Lagringstid

Certe Revision behandlar personuppgifter när du:

  • Prenumererar på vårt nyhetsbrev
  • Är kund
  • Är anställd
  • Ansöker om jobb
  • På annat sätt tar kontakt med oss

Prenumerant på nyhetsbrev

Vi sparar det namn och den mailadress du angett när du skrev upp dig på nyhetsbrevet . I varje nyhetsbrev finns det möjlighet att avregistrera dig, vilket innebär att vi då inte längre sparar dina personuppgifter för detta ändamål.

Revisionskunder

Revision är en lagstadgad tjänst.

Vi behöver ha tillgång till vissa personuppgifter för att kunna utföra revisionsuppdraget i enlighet med tillämpliga lagar och regler samt god revisors- och revisionssed i Sverige .

Vi kommer att behandla personuppgifter som erhålls från revisionskunden, för att utföra och dokumentera revisionsuppdraget. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt. Vi är skyldiga att spara vår revisionsdokumentation i 10 år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades.

Erhållna uppgifter i samband med utförandet av ett revisionsuppdrag kommer endast användas för att uppfylla detta syfte .

Deklarationskunder

För deklarationskunder sparar vi underlag och korrespondens i 7 år. Detta då Skatteverket kan korrigera/granska en deklaration fram till 5 år efter att taxeringen har fastställts, vilket innebär att vi för att kunna hjälpa till att svara på frågor och kunna försvara deklarationen samt föra vår talan vid eventuella rättsliga anspråk måste spara underlagen under nämnda tidsperiod.

Erhållna uppgifter från dig som ger oss deklarationsuppdraget kommer endast användas för att uppfylla detta syfte.

Anställda

Anställdas personuppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att uppfylla anställningskontraktet samt i de fall då vi som arbetsgivare har ett övervägande intresse av att behandla uppgifterna på visst sätt . Vi sparar personuppgifter så länge anställningen fortgår samt den dokumentation vi behöver efter anställningens upphörande för att fullgöra de lagkrav som finns i bokföringslagen och andra lagar.

Anställningsansökningar

När du söker ett jobb hos oss använder vi dina lämnade uppgifter endast för det syftet . Vi sparar uppgifterna upp till två år efter att ansökningen kom in om vi bedömer att vi vill kunna komma i kontakt med dig även vid kommande rekryteringar.

Övriga kontakter

När du kontaktar oss av någon övrig anledning så använder vi dina lämnade uppgifter endast till det syftet du har kontaktat oss för . Dina uppgifter lagras till dess att du meddelar att de ska tas bort.

Säkerhet

Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vid beställning av nyhetsbrev, när du ansöker om jobb eller vid behov för att fullfölja kontrakt, exempelvis då vi behöver hyra in extern expertis kan de uppgifter vi har komma att lämnas ut till en tredje part.

I dessa fall är Certe personuppgiftsansvarig och den tredje parten personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena får inte behandla uppgifterna i något annat än för att uppnå det syfte för vilket de fått ta del av personuppgifterna.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Registerutdrag, rättelser mm

Registrerade har i vissa fall rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot fortsatt behandling av personuppgifterna.

Vid en revision omfattas den information och de uppgifter som revisorn tar del av inom ramen för revisionsuppdraget av lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi normalt sett inte får lämna ut sådan information ens till individen vars personuppgifter vi behandlar.

Därtill är vi skyldiga att dokumentera utförda revisionsuppdrag och bevara dokumentationen oförändrad under minst tio år från utgången av det kalenderår då granskningen avslutades, vilket innebär att det inte är tillåtet för oss att ändra/radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan . Av nämnda skäl är det inte heller möjligt för oss att på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka eventuell behandling av personuppgifter som sker med anledning av revisionsuppdraget.

När det gäller vår behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål eller liknande har registrerade dock rätt att begära borttagning, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter som registrerad, vänligen kontakta oss via mail på info@certe.se. När du kontaktar oss för detta ändamål, ber vi dig att använda den mailadress som finns registrerad hos oss, för att vi ska ha möjlighet att kontrollera att det är rätt person som framställt begäran. Vi kan komma att kräva andra typer av identifikation innan vi lämnar ut några registerutdrag eller liknande.

Länkar

På Certe Revisions hemsida förekommer det länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser och Certe Revision tar inte ansvar eller får del av personuppgifter som lämnas på dessa webbplatser eller på annat sätt lämnas till ägaren av dessa webbplatser.